POScentrum Generelle forretningsvilkår og betingelser

 

Dette dokument indeholder leverandørs generelle vilkår og betingelse for levering af tjenester og/eller produkter (herefter: vilkår og betingelser) til aftagere. Disse vilkår og betingelser gælder for alle aftaler og alle (rets)handler mellem leverandør og aftager, også når disse (rets)handler ikke fører til eller er ikke relateret til en aftale. Uanset anvendeligheden af leverandørens vilkår og betingelser for brug, og medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller elektronisk, er anvendeligheden af andre generelle betingelse udelukket. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem websidens tekst, annoncer eller anden ytring fra leverandør eller disse vilkår og betingelser, har disse vilkår og betingelser forrang. Den aftale, som disse vilkår og betingelser er anvendelig for, kan indeholde bestemmelser, som fravige fra bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. I det tilfælde er bestemmelser i aftalen gældende.

 

1.    Definitioner

I disse vilkår og betingelser er begreber defineret som følger:
Aftager: den fysiske eller juridiske person med hvem leverandøren laver aftalen eller vil lave aftalen, eller hvem leverandøren giver et tilbud eller udfører en levering eller ydelse for, samt dennes retlige efterfølger(e).
Tjeneste: alle, på grundlag af aftalen, opgaver udført af leverandøren, og alle relaterede materialer og resultater, der er beregnet til aftager;
Formular: elektronisk dokument, der indeholder en detaljeret specifikation af tjenesten eller produktet og/eller hvormed en tjeneste eller produktet afgives, eller hvormed tjenesten eller produktet bestilles eller reserveres;
Leverandør: virksomheden, som gør produkter og/eller tjenester tilgængelig gennem hjemmesiden, eller som giver information, eller med hvem aftager har indgået en aftale i forbindelse med sådanne produkter og/eller tjenester, nemlig POScentrum, med adresse på Riouwstraat 79C, 1094XJ Amsterdam, Holland, Moms: NL002363402B03, Chambre of commerce: 63118734, eller dennes retlige efterfølger(e);
Aftale: aftalen mellem aftager og leverandør, som omfatter vilkårene og betingelserne, samt formularen og/eller andre, i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne, retsgyldig i forhold til parterne, anvendelige bestemmelser og ytringer;
Part: hver part i aftalen;
Produkt: hvert produkt/tjeneste eller på grundlag af den fremherskende opfattelse tilsvarende produkt, herunder også software, der tilbydes, leveres eller er leveret af leverandøren i henhold til aftalen;
Return Material Authorization: Betingelserne, procedurerne og processerne for returnering af produkter med hensyn til garanti, returnering uden grund eller alle andre returneringer.
Vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser.
Hjemmeside: Leverandørens hjemmeside: www.poscentrum.dk, eller en efterfølgende side.

 

2.    Ændringer og tilføjelser

2.1. Ændringer i og tilføjelser til en bestemmelse i en aftale og/eller vilkårene og betingelserne er kun gyldige, hvis de er skriftligt og/eller elektronisk aftalt og kan bevises.

 

3.    Kommunikation

3.1. Al kommunikation mellem leverandør og aftager kan ske elektronisk, medmindre andet er angivet i vilkårene og betingelserne eller påbudt ved lov.
3.2. Den af leverandøren gemte version af pågældende kommunikation gælder som bevis herfor, medmindre andet bevises af aftager.
3.3. Elektronisk kommunikation anses for at være modtaget på afsendelsesdatoen, medmindre det modsatte bevises af modtager. Hvis kommunikationen ikke er modtaget som følge af leverings- og/eller tilgængelighedsproblemer i forbindelse med aftagers e-mail, påhviler dette aftager.

 

4.    Etablering af aftale

4.1. Ytringer fra leverandøren, herunder billeder, tegninger, kapacitetsspecifikationer, specifikationer, skemaer, priser, prislister, materialelister, brochurer og anden information på hjemmesiden vedrørende tjenester og/eller produkter er vejledende og gælder kun som en opfordring til at give et tilbud.
4.2.  Bestillinger, som afgives gennem aftagers konto, anses som afgivet af aftager og er bindende.
4.3.  Enhver aftale indgås under betingelse af tilstrækkelig tilgængelighed af pågældende produkter og/eller tjenester.
4.4.  Aftalen er indgået efter leverandørens bekræftelse af aftagers bestilling, eller ved starten af leverandørens gennemførelse af bestillingen. Bekræftelse kan foregå elektronisk (f.eks. via hjemmesiden, formularen, pr. e-mail eller sms eller lignende teknologier) eller, hvis dette er aftalt, skriftligt (pr. fax eller brev). Ordrebekræftelsen anses for at angive aftalen korrekt og fuldstændigt, medmindre aftager sender en skriftlig eller elektronisk indsigelse inden for tre arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
4.5.  Leverandøren har ret til at binde betingelser til udførelsen af en bestilling, såsom at opkræve et depositum eller en forudbetaling eller anden sikkerhed, og kan uden begrundelse afvise en bestilling fra aftager.
4.6.  Så længe leverandøren ikke har modtaget en kreditbegrænsning på aftager, leveres der kun efter betalingen af fakturaen.

 

5.     Priser og betaling

5.1.  Aftager betaler den i aftalen angivne pris for produkter eller tjenester, som er bestilt af aftager gennem hjemmesiden. Betaling finder sted på måden, som er angivet af leverandøren i formularen eller andet sted på hjemmesiden, uanset bestemmelserne i artikel 5.6.
5.2.  Priser er i euro og danske kroner, eksklusive moms, andre statslige afgifter og forsendelse. De på hjemmesiden og i reklamer angivne priserne kan ændres uden varsel.
5.3.  Prisen, som er angivet i formularen, er bindende, medmindre der i tiden mellem tidspunktet for bestilling og tidspunktet for levering er tale om omstændigheder, der øger prisen på de bestilte produkter. I så fald er leverandøren berettiget til at forhøje priserne i overensstemmelse hermed. En sådan prisstigning giver aftager ret til at annullere aftalen.
5.4.  Hvis aftager har valgt at betale efter levering og leverandøren tilbyder denne mulighed, skal aftager betale inden for otte dage efter modtagelsen af fakturaen, medmindre en anden periode er angivet på fakturaen. Fakturaer, som sendes pr. post, anses for at være modtaget inden for 2 dage efter poststempel af aftagere i Benelux og inden for 5 dage efter poststempel af aftagere i andre lande, medmindre det modsatte kan bevises af modtageren.
5.5.   Medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, skal betaling ske uden modregning eller udsættelse af hvilken grund overhovedet.
5.6.   Alt af aftager udført betaling dækker først og fremmest udestående renter og/eller (opkrævnings)omkostninger og dernæst betaling for de ældste udestående fakturaer.
5.7.   I tilfælde af for sen betaling er leverandøren berettiget til: (1), uden, at dette kræver en varsel eller meddelelse, at opkræve den lovbestemte rente for hele det skyldige beløb fra den dato, hvor betalingen skulle have været foretaget indtil den dato, hvor det skyldige beløb er modtaget af leverandøren, plus et tillæg på 3 % pr. år, og (2) efter varsel at overdrage inddragelsen (inkasso) til tredjepart. Aftager skal godtgøre alle udgifter, som leverandøren og tredjepart har i forbindelse med inddragelse af det skyldige beløb, herunder bl.a. advokatomkostninger, sagsomkostninger og udenretslige omkostninger, med et minimum på € 175 - inklusive moms, eller hvis højere, mindst 15% af det udestående beløb. En varsel kan sendes elektronisk, hvis aftager har valgt elektronisk betaling eller betaling har fundet sted efter modtagelse af en elektronisk ordrebekræftelse.

 

6.      Ejendomsforbehold

6.1.   Alle af leverandøren leverede produkter forbliver leverandørens eller dennes underleverandørers ejendom indtil det skyldige beløb i følge aftalen med hensyn til produkterne er fuldstændig betalt, herunder eventuelle rente- og inkassoomkostninger. 
6.2.   Aftager er forpligtet til at holde leverede produkter, som er leverandørens ejendom, adskilt eller på anden måde lagre dem separat.
6.3.   Aftager er forpligtet til at forsikre leverede produkter, som er leverandørens ejendom, og holde dem forsikret mod brand-, eksplosion, vandskade og tyveri og udlevere forsikringspolicen til leverandøren for inspektion på anmodning.
6.4.   Artikel 6 finder ikke anvendelse på produkter, der leveres af leverandøren elektronisk.

 

7.      Levering

7.1.   Alle af leverandøren angivne (leverings)terminer er omtrentlige og bestemmes baseret på oplysninger og omstændigheder, som kendes af leverandøren ved indgåelse af aftalen. Angivne (leverings)terminer er aldrig strenge frister.  Hvis en ændring i oplysninger og/eller omstændigheder, uanset forudsigeligheden heraf, medfører forsinkelse, vil leveringsdatoen tilsvarende blive forsinket, uanset bestemmelserne i vilkårene og betingelserne mht. force majeure.
7.2.   Overskridelse af de af leverandøren angivne leveringsterminer, uanset årsagen, giver aldrig aftager ret til skadeserstatning eller udeblivende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den relevante aftale eller en beslægtet aftale.
7.3.   Annullering af bestillinger er kun muligt efter skriftlig eller elektronisk bekræftelse fra leverandøren. I tilfælde af annullering er leverandøren berettiget til at opkræve 25% af den aftalte pris for produkterne; dette efterlader leverandørens ret til uhindret at kræve erstatning (f.eks. tabt fortjeneste).
7.4.   Aftager forpligter sig til at sikre, at der på tidspunktet for (delvise) levering af bestilling er nogen til stede til at modtage produkterne. Hvis produkter ikke kan leveres, kan mulige omkostninger i forbindelse hermed, det kan være ekstra forsendelsesomkostninger, administrationsomkostninger og/eller restocking-omkostninger, blive faktureret aftager. Artikel 5.4 og 5.7 er anvendelig for betalingen af disse omkostninger.

 

8.      Reklamation og returnering

8.1.   Aftager er forpligtet til, efter at aftager har sikret sig, at det leverede produkt er det rigtige, at inspicere produktet for mangler straks efter levering. Eventuelle klager vedrørende de leverede produkter, behandles kun af leverandøren, hvis de er indgivet gennem hjemmesiden inden for 7 dage efter forsendelse, med grundig angivelse af typen af og begrundelsen for manglerne, og med henvisning til fakturanummeret eller i mangel heraf, følgesedlen eller ordrebekræftelsen. Efter udløbet af denne termin, antages det, at aftager har godkendt leveringen.
8.2.   Klager over fakturaer skal indgives elektronisk inden for 7 dage efter fakturadato. Efter udløbet af denne termin, antages det, at aftager har godkendt fakturaen.
8.3.   Mindre afvigelser i kvaliteten af leverede produkter, som er teknisk uundgåelig eller anses for normal i handelsstrømmen i almindelighed, kan ikke begrunde en klage eller ophævelse af aftalen.
8.4.   Kun produkter, der er komplette, uåbnede, i ubeskadiget stand og i original emballage, uden tape (med tryk) og påskrevet tekst på emballagen kan returneres. Aftager bærer ethvert ansvar med hensyn til de produkter, der returneres. Undtagen i tilfælde af en indlysende fejl fra leverandørens fejl, pålægges omkostningerne for returnering aftager, og leverandøren har ret til at opkræve et gebyr for håndtering af de returnerede produkter. Se også Return Material Autorisation.
8.5.   Kun demo-produkter (produkter med åbnet emballage, lette skader og/eller reparerede produkter), der viser sig at være defekte ved ankomst, kan returneres. Dette er underlagt betingelserne i punkt 8.1. Omkostningerne for returnering betales i så fald af leverandøren.
8.6.   Udelukkelse af reklamation er alligevel muligt for produkter:
a.      der er blevet skabt af leverandøren i overensstemmelse med aftagers specifikationer;
b.      der tydeligvis er af en personlig type;
c.      der ikke kan returneres på grund af deres type;
d.      hvis pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, over hvilken leverandøren ikke har nogen indflydelse;
e.      computersoftware, herunder licenser og licenskontrakter.
f.       Hjælpematerialer, herunder etiketter, bonruller, bånd, printhoveder, indsætbakker, strømforsyninger, kabler og alt andet, der anses som hjælpematerialer af leverandøren.
g.      aftalte tilbud og aftalte priser kommunikeret til aftager på hjemmesiden.
h.      Midlertidige nedsatte artikler på hjemmesiden
i.       Alle POS-systemer dvs. computere
j.       Forseglede produkter.

 

9.      Garanti
9.1.   Garantien på de af leverandøren leverede produkter, både hvad angår indhold, som varighed, er begrænset til producentens garanti.
9.2.   Aftager har kun ret til garanti fra leverandøren, hvis og i det omfang leverandøren stadig er dækket af underleverandørens eller producentens garanti.
9.3.   Enhver garantiforpligtelse bortfalder, hvis aftager selv udfører ændringer eller reparationer på eller lader ændringer eller reparationer udføre på de leverede produkter, eller ved skade(r), som ikke er et resultat af normal brug.

 

10.     Ansvar
10.1.  Leverandøren hæfter aldrig indirekte for aftagers eller tredjeparts skader, herunder følgeskader, tab af omsætning og fortjeneste, tab af data og immaterielle skader, i forbindelse med eller som følge af aftalen, eller aftagers brug af produkterne eller tjenesterne.
10.2.  Uanset bestemmelserne i aftalen, er leverandørens ansvar over for aftager mht. direkte skade, hvad grunden end er, pr. hændelse (hvor en sammenhængende række af hændelser gælder som én hændelse), begrænset til det faktisk fakturabeløb i aftalen eksklusive moms, som aftager har betalt leverandøren.
10.3.  Med forbehold for bestemmelserne i artikel 8 fritager aftager leverandøren for alle tredjeparts krav, hvad grunden end er, mht. skadesgodtgørelse, omkostninger eller løbende rentegodtgørelse, i forbindelse med aftalen, produkter og/eller tjenester.
10.4.  Aftager skal forelægge leverandøren eventuelle krav senest syv dage efter levering af produkterne, i modsat fald bortflader alle krav i denne henseende.
10.5.  Artikler 10.1 og 10.2 er ikke anvendelige, hvis og i det omfang skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra leverandøren eller dennes ansattes side.

 

11.     Force majeure
11.1.  En part er ikke forpligtet til at opfylde en eller flere forpligtelser, end forpligtelsen til at betale penge, hvis de bliver forhindret som følge af force majeure. Force majeure defineres som tredjeparters eller leverandørers ikke-tilregnelige misligholdelse af forpligtelser, samt enhver situation, hvor pågældende part ikke kan udøve nogen (besluttende) kontrol.
11.2.  Når det er tydeligt, at force majeure-situationen vil vare længere end tre (3) måneder, har modparten ret til at opsige aftalen uden nogen forpligtelser.

 

12.     Forsømmelser og ophævelse
12.1.  Aftager anses i følge lov for at være i forsømmelse og (resterende) gæld skal omgående betales, hvis:
(a)      Aftager ikke rettidigt efterkommer enhver forpligtelse i henhold til aftalen, navnlig betaling;
(b)      Leverandøren har god grund til at frygte, at aftager ikke vil efterkomme en skriftlig advarsel med angivelse af grundene, og ikke vil udvise vilje til at opfylde sine forpligtelser inden for en rimelig frist, angivet i advarslen;
(c)      Aftager selv begærer konkurs, dømmes konkurs, begæres insolvent, anmoder om udsættelse af betaling, der lægges beslag på en del af eller alle aftagers aktiver og det ikke ophæves inden for 10 dage efter beslaglæggelse;